Regulamin


§ I. Organizator Promocji

 1. Promocja „Outlet 2w1”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez firmę Kamil Sikora FOXSTUDIO, zwana dalej Firmą, z siedzibą w Pszczynie przy ul. Broniewskiego 3, posiadającą NIP 638-169-25-92 i REGON 241469517.
 2. Firma jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922), zwanej dalej Ustawą, i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia Promocji oraz w przypadku konieczności sporządzenia odpowiedniej faktury VAT.
 3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich kontroli oraz poprawiania (zob. art. 32 Ustawy), a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Promocją (zob. art. 35 Ustawy).

 

§ II. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 16 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 

§ III. Uczestnictwo w Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców tzn. dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zob. art.  431 Kodeksu cywilnego), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, przy spełnieniu przez Uczestnika następujących warunków:
  1. zgoda na Regulamin Promocji „Outlet 2w1”, wyrażonej w postaci zamieszczenia na zmówieniu następującej adnotacji:
   „Wyrażam zgodę na Regulamin Promocji „Outlet 2w1” organizowanej przez Kamil Sikora FOXSTUDIO w dniach od 16 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku”.
  2. złożenie zamówienie na produkty objęte Promocją w czasie jej trwania,
  3. zamówienie co najmniej 5 sztuk produktów opisanych w  § IV pkt 1 Regulaminu,
  4. dokonanie całkowitej przedpłaty za zamówione produkty i/lub usługi,
 2. Dniem dokonania przedpłaty o którym mowa w § III pkt 1 lit c Regulaminu, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora Promocji.

 

§ IV. Zasady Promocji

 1. Promocja obejmuje towar w postaci odzieży ściśle określonej przez Organizatora. Udział w Promocji umożliwia uzyskanie rabatu do wysokości 70% ceny katalogowej na dany towar. Wysokość rabatu określa Organizator.
 2. Przedsiębiorca chcący zostać Uczestnikiem Promocji może złożyć zapytanie dotyczące objętego Promocją towaru poprzez skrzynkę elektroniczną na adres e-mail lub może złożyć zapytanie osobiście w siedzibie Organizatora. Po prawidłowo złożonym zapytaniu Przedsiębiorca otrzyma od Organizatora pliki z ofertą obejmująca Promocję. Oferta zostanie przesłana Przedsiębiorcy poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 3. Uczestnik w trakcie trwania Promocji może uzyskać dodatkowy rabat za usługi oznakowania zamówionych produktów do wysokości 50% ceny standardowej za te usługi obowiązującej u Organizatora tj. za: haftowanie lub/i termo-transfer.
 4. Wszelkie inne usługi znakowania w tym druk bezpośredni DTG na odzieży lub inne technologie oznakowania nie wymienione w niniejszym paragrafie, nie podlegają zniżkom, upustom lub rabatom w myśl niniejszego paragrafu.
 5. Organizator jest uprawniony do naliczenia dodatkowych opłat powyżej ceny znakowania w tym znakowania z rabatem, w przypadku w którym, będzie zmuszony do przygotowania matrycy do haftu lub wektoryzacji pliku przesłanego przez Uczestnika przed usługą termo-transferem.
 6. Usługa oznakowania produktu wyceniana jest indywidualnie. Informacja o cenie usługi będzie zawierać z dane o jej koszcie standardowym oraz koszcie z uwzględnionym rabatem. Informacja ta zostanie przesłana wraz z ofertą o której mowa w pkt 1 powyżej lub oddzielenie, jeżeli Przedsiębiorca złoży zamówienie na konkretną usługę już po otrzymaniu oferty na towary objęte Promocją.
 7. Organizator po otrzymaniu od Przedsiębiorcy odpowiedniego pliku zawierającego grafiką, lub po stworzeniu na zamówienie Przedsiębiorcy takiego pliku jest uprawniony do zdecydowania  o ewentualnym sposobie (np. haft lub termo-transfer) naniesienia grafiki. O wyborze lub zmianie sposobu naniesienia grafiki Organizator zobowiązany jest zawiadomić Przedsiębiorcę telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, a ten uprawniony jest w terminie 24 godzin od momentu otrzymania takiej informacji, od zamówienia odstąpić. Po upływie ww. terminu zamówienie i jego koszt uznaje się za przyjęte przez Przedsiębiorcę.
 8. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora o czym powiadomi telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną każdego Przedsiębiorcę, ten zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za całość zamówionego towaru i/lub usługi w terminie 5 dni od dnia otrzymania tej informacji.
 9. Jeżeli Przedsiębiorca nie dokonana przedpłaty w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, to Organizator jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia.
 10. Po prawidłowym i terminowy dokonaniu przedpłaty Przedsiębiorca staje się Uczestnikiem Promocji.

 

§ V. Czas realizacji

 1. O kolejności wykonania danego  zmówienia w ramach Promocji, decyduje dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora całością przedpłaty.
 2. Informację o terminie realizacji danego zamówienia będzie można uzyskać u Organizatora, telefonicznie, osobiście lub za pomocą wiadomości e-mail, po upływie 3 dni od dnia dokonania przedpłaty.

 

§ VI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją jej Uczestnik składa w formie elektronicznej na adres e-mail: studio@foxstudio.eu
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po ujawnieniu wady, nieścisłości, szkody lub innego zdarzenia dotyczącego towaru i/lub usługi objętych Promocją, za które Organizator odpowiada.
  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  – dane zgłaszającego reklamację,
  – informację jakiego zamówienia dotyczą,
  – opis wady, uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem,
  – wskazanie żądania związanego ze składną reklamacją.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie tylko i wyłącznie przez Organizatora , który dołoży wszelkich starań, aby dana reklamacja rozpatrzona została z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych.
 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia danej reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony o kolejne 14 lub 30 dni, o czym Organizator zobowiązany jest powiadomić Uczestnika nie później niż na 5 dni przed upływem pierwotnego terminu rozpatrzenia reklamacji z podaniem informacji o przyczynie wydłużenia.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres skrzynki elektronicznej, z której nadesłał zgłoszenie reklamacyjne.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia do właściwego sądu o rozstrzygnięcie spornych kwestii.
 8. Produkty, które zostały zgodnie z zamówieniem lub korespondencją pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem wykonane i oznakowane, traktowane są jako produkty pod indywidualne zamówienie, i w przypadku nie skorzystania z reklamacji, nie podlegają zwrotowi.
 9. Produkty, posiadające uszkodzenia mechaniczne lub zniszczenie nie powstałe działaniem lub zaniechaniem Organizatora nie podlegają reklamacji.
 10. Produkty noszące na sobie ślady zniszczenia, ponad normalne ich użytkowanie nie podlegają zwrotowi.
 11. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia zamówionego towaru wraz lub bez usługi, reklamacja złożona po tym terminie jest bezskuteczna.
 12. Termin do skorzystania z rękojmi za wady zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego w związku z art. 568 Kodeksu cywilnego, zostaje ograniczone do 6 miesięcy od dnia doręczenie towaru wraz lub bez usługi.

 

§ VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Outlet 2w1”.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje nie łączą się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w czasie jej obowiązywania.
 5. Promocja trwa do czasu na jaki została ogłoszona lub do wyczerpania zapasów. W razie wyprzedania danego produktu objętego Promocją, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia na ten produkt w ramach Promocji.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny