image/svg+xml

REGULAMIN PRZEKAZWYANIA PRAW AUTORSKICH

 1. Niniejszym Regulamin ma zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez FOXSTUDIO Kamil Sikora ul. Broniewskiego 3, Pszczyna 43-200, NIP: 638-169-25-92 i REGON: 241469517 (dalej: FOX), wobec zamawiającego o którym mowa w ust. 2 poniżej, z którym nie zawarto odrębnej umowy, która to umowa ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Za Zamawiającego uważany będzie przedsiębiorca będący osobą fizyczna, osobą prawną i jednostką organizacyjna, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do osób fizycznych innych niż opisane w ust. 2 powyżej.
 4. Z dniem zaksięgowania na rachunku bankowym FOX pełnej zapłaty za całość zleconych usług, to FOX przenosi na Zamawiającego wszystkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w toku wykonywania usługi utworów, w szczególności aplikacji, stron, dzieł, dokumentacji i innych co do których autorskie prawa przysługują, a powstałe przy i w zakresie zleconych przez Zamawiającego usług świadczonych przez FOX (dalej: Utwory), bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów: trwałe lub czasowe utrwalanie Utworów
  w całości lub części jakimikolwiek środkami oraz wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu w całości lub części, wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci komputerowej lub Internetu (w tym z prawem ich pobrania przez dowolną osobę), bez ograniczeń co do ilości takich jednostek, w tym w celu projektowania, tworzenia i produkcji lub zlecania podmiotom trzecim projektowania, tworzenia i produkcji wszelkich dodatków do Utworów oraz wszelkich materiałów naukowych, szkoleniowych, informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych, na podstawie lub z wykorzystaniem Utworów w całości lub części, w tym oznaczania ich lub umieszczania na nich Utworów w całości lub części;
 2. w zakresie obrotu Utworami, ich wprowadzaniem do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, dzierżawy Utworów w całości lub części, w tym na wszelkich produktach i ich opakowaniach oraz wszelkich materiałach naukowych, szkoleniowych, informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych, wyprodukowanych lub powstałych na podstawie lub z wykorzystaniem Utworów w całości lub części,
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej: publiczne lub niepubliczne przedstawienie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, oraz udostępnianie Utworów w całości lub części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i form przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz publikacja lub emitowanie we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym Internecie, prasie, telewizji wszelkiego typu oraz w innych publikacjach, a w tym materiałach naukowych, szkoleniowych, informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych
  i marketingowych,
 4. w zakresie wszelkiego innego korzystania i rozporządzania Utworami: wszelkie inne nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie Utworami w całości lub w części, w kraju i za granicą, we wszelkiej działalności Zamawiającego, w tym działalności projektowej, produkcyjnej, handlowej, szkoleniowej, informacyjnej, reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w tym wyłączne używanie i wykorzystanie Utworów w całości lub części do projektowania, tworzenia i produkcji lub na wszelkich produktach i ich opakowaniach oraz wszelkich materiałach szkoleniowych, informacyjnych, handlowych, reklamowych i promocyjnych, w tym ich oznaczanie lub umieszczanie na nich utworów w całości lub części,
 5. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworów lub ich kopii, udostępniania do pobrania lub korzystania w dowolnej formie, wyłącznego używania i wykorzystania, instalacji na nieograniczonej liczbie maszyn oraz dla nieograniczonej liczby użytkowników, reverse engineering.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. 4 Regulaminu, korzystanie z Utworów na tych polach eksploatacji oraz przeniesienie praw, o których mowa w Regulaminie, następuje w ramach wynagrodzenia przysługującego FOX wskazanego na fakturze wystawionej przez FOX za całość usług lub na fakturach częściowych jeżeli takie były wystawiane.
 2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów FOX przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów, w zakresie i na wszelkich polach eksploatacji. Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania Utworów w całości lub części, jako części Utworów lub ich poszczególnych części, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania części Utworów, zmiany ich funkcjonalności oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworu jako całości.
 3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, Zamawiający nabywa prawo własności wszelkich egzemplarzy Utworów przekazanych mu przez FOX.
 4. FOX oświadcza i zobowiązuje się, że w ramach zapłaconego w całości wynagrodzenia w toku rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworów, Utwory lub ich częścimogą być udostępniane anonimowo tylko za pisemną zgodą FOX.
 5. Zamawiający ma obowiązek oznaczania Utworów i ich części oraz ich ewentualnych opracowań firmą i logiem przekazanym przez FOX. FOX oświadcza, że nie będzie wykonywał swoich autorskich praw osobistych w sposób, który szkodziłby, uniemożliwiałby lub w jakikolwiek sposób ograniczałby Zamawiającego w pełnym i niezakłóconym rozporządzaniu i korzystaniu z nabytych praw, chyba, że Zamawiający złamie zobowiązania określone Regulaminem lub podejmie jakiekolwiek działania przeciwko FOX w zakresie pozbawienia go autorskich praw osobistych.
 6. Każda ingerencja w Utwór przez podmioty trzecie upoważnia FOX do zaprzestania wykonywania gwarantowanej obsługi serwisowej, jak i pozbawia Zamawiającego wszelkich praw z tytułu rękojmi.
image/svg+xml

Foxstudio to przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.
Od początku działalności dążyliśmy do stworzenia firmy,
która dzięki umiejętnemu wykorzystaniu
swoich atutów będzie w stanie spełnić wymagania
najbardziej wymagających klientów.


Jesteśmy zgranym i doświadczonym zespołem. W naszych szeregach
przyjemność z pracy z klientami czerpią między innymi
programiści, graficy, projektanci oraz specjaliści do spraw marketingu.


Stawiamy na przyjazną atmosferę w pracy
co sprzyja w kreowaniu ciekawych rozwiązań.
Może uda nam się pomóc i Tobie…?


Zaufali namimage/svg+xml
image/svg+xml

Preferujesz
kontakt
telefoniczny?

Foxstudio
ul. Broniewskiego 3
43-200 Pszczyna

Dział handlowy:

+48 887 202 748

Dział marketingu:

+48 887 600 095
studio@foxstudio.eu